More Than Riding

Algemene voorwaarden More Than Riding

 

ALGEMEEN
Definities

Artikel 1
Gebruiker
Een bezoeker van Morethanriding.nl, die zijn emailadres heeft achtergelaten op de site van More Than Riding en/of een account heeft aangemaakt. Aan de Gebruiker worden vooralsnog geen kosten in rekening gebracht

Annulering
De schriftelijke mededeling van de Gebruiker, dat van één of meer overeengekomen diensten géén gebruik meer zal worden gemaakt

More Than Riding
Een Internet platform gericht op Gebruikers die met paarden bezig zijn of er interesse in hebben.

Partner
Een bedrijf , die middels de site van More Than Riding op enigerlei wijze adverteert of aanbiedingen doet met betrekking tot haar producten. De vergoeding hiervoor wordt in aparte overeenkomsten geregeld.

Toepasselijkheid
Artikel 2
Dit zijn de algemene voorwaarden zoals samengesteld door More Than Riding ten behoeve van haar Gebruikers en Partners. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de Gebruikers en Partners worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door de Gebruiker cq Partner en More Than Riding uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten
Artikel 3
1. Een overeenkomst met een Partner komt tot stand op het moment dat het door More Than Riding ondertekende aanbod door de Partner retour is ontvangen.
2. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is.

Prijs en prijswijziging
Artikel 4
1. More than Riding hanteert prijzen zoals die bij het aangaan van de overeenkomst zijn vastgesteld.
2. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de Partner doorberekend.

.
Verzuim en incassokosten
Artikel 5
1. De Partner is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de overeenkomst vermelde vervaldag.
2. Over de niet tijdig verrichte betaling is de Partner, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven onder lid 1 genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke de Partner heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de Partner.

Niet-nakoming overeenkomst en retentierechten
Artikel 6
1. Wanneer één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Beëindiging overeenkomst met een Partner
Artikel 7
1. More Than Riding kan – met inachtneming van een opzegtermijn van één maand – een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, namelijk:
– More Than Riding wegens herstructurering van de site geen voldoende ruimte meer biedt aan de diensten van de Partner.
– More Than Riding ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de internet service te beëindigen;
– More Than Riding zijn bedrijf beëindigt;
– om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van More Than Riding of de Partner kan worden gevergd.
2. Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan de Gebruiker iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven opzeggen, indien:
– de Partner op enigerlei wijze in diskrediet wordt gebracht.
– de Partner schadelijk is voor het imago van More Than Riding .
3. De Partner blijft gehouden de overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode te betalen.

Annulering van een de Gebruiker
Artikel 8
1. Een Gebruiker kan de toegang to de site van More Than Riding worden ontzegd als:
– de Gebruiker zich op enigerlei wijze door negatieve berichtgeving schade toebrengt aan het imago van More Than Riding
– de Gebruiker informatie van More Than Riding gebruikt om More Than Riding concurrentie aan te doen.
Annulering door de Gebruiker
Artikel 9
1. De Gebruiker heeft op elk moment het recht om deelname aan More Than Riding op te zeggen door middel van een Email met het verzoek om de account en Email gegevens te verwijderen uit More Than Riding.

Aansprakelijkheid More Than Riding
Artikel 10
1. More Than Riding is op generlei wijze aansprakelijk voor schade direct of indirect ontstaan als gevolg van het gebruik van de door de More Than Riding aangeboden producten of het gebruik van informatie uit de aangeboden producten.
2. More Than Riding is niet aansprakelijk voor schade op tekortkomingen van Partners, die hun aanbiedingen op de site van More Than Riding vermelden.
3. More Than Riding is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met Partners.
4. De aansprakelijkheid van More Than Riding voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor More Than Riding zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Klachten
Artikel 11
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst met Partners moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij More Than Riding binnen 2 weken nadat de Partner de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
2. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Partner zijn rechten terzake verliest.

Geldigheid algemene voorwaarden
Artikel 12
1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
2. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Rechtskeuze en forum
Artikel 13
1. De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
2. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

More Than Riding
Whatsapp More Than Riding